Regulamin

Statut
„Koła Naukowego Konstrukcji Maszyn”
„KKM”


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1


Koło Naukowe Studentów Politechniki Poznańskiej o nazwie „Koło Naukowe Konstrukcji Maszyn” (dalej zwane Kołem) jest organizacją studencką o charakterze naukowym
i samokształceniowym.

§ 2


Przyjętym skrótem „Koło Naukowe Konstrukcji Maszyn” jest „KKM”.

§ 3


Siedzibą Koła jest Politechnika Poznańska ul. Piotrowo 3 60-965 Poznań.

§ 4


Koło zrzesza studentów Politechniki Poznańskiej.

§ 5


Działalność Koła oraz realizacja jego celów są konsultowane z Opiekunem Naukowym.

§ 6


Koło nie jest instytucją zarobkową; korzyść materialna studentów i/lub opiekunów nie jest celem Koła

§ 7


Czas działania Koła jest nieokreślony i może zostać zawieszony na czas sesji.
Rozdział II
Cele i zadania Koła.§ 8


Przedmiotem działalności Koła jest:
1. rozwinięcie indywidualnych zdolności studentów
2. poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań naukowych studentów w zakresie tematyki Koła
3. zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie konstruowania, programowania i projektowania maszyn
4. wymyślanie oraz tworzenie nowych technologii
5. przygotowywanie i prowadzenie projektów badawczych dotyczących tematyki Koła
6. rozwijanie życia naukowego wśród studentów
7. nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami studenckimi oraz poza studenckimi
8. tworzenie własnej dokumentacji technicznej.

§ 9


Koło realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie spotkań i dyskusji,
2. organizowanie wycieczek i wyjazdów naukowych oraz badawczych
3. prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych
4. rozpowszechnianie informacji na temat swojej działalności na stronie internetowej Koła, a także za pośrednictwem portali społecznościowych
5. współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach.
Rozdział III
Zarząd, członkowie i opiekunowie Koła


§ 10


Członkiem Koła może być każdy student Politechniki Poznańskiej zainteresowany tematyką Koła.

§ 11


Student może przystąpić do Koła tylko za zgodą rady oraz w razie braku zastrzeżeń opiekuna Koła.

§ 12


Pełna i aktualna lista członków Koła znajduje się na stronie internetowej Koła oraz u zarządu Koła.

§ 13


Każdy członek Koła ma prawo zgłaszać pomysły i propozycje projektów zarządowi lub opiekunowi Koła.

§ 14


Zarząd wraz z opiekunem Koła wybiera projekty oraz kolejność ich realizacji.

§ 15


Każdego członka obowiązuje uiszczenie składki członkowskiej na cele działalności Koła wynoszącej 25 zł na semestr w terminie nieprzekraczającym 15 dni po rozpoczęciu nowego projektu w każdym semestrze.

§ 16


Składkę należy przelać na konto podane przez zarząd.

§ 17


Członkowie Koła mają dostęp do strony internetowej Koła i ograniczone uprawnienia do modyfikacji jej treści. Pełen dostęp posiada zarząd oraz administrator strony.

§ 18


Wszyscy członkowie Koła mają obowiązek:
1. zaakceptowania postanowień niniejszego statutu
2. aktywnego uczestniczenia w pracach Koła
3. przestrzegania postanowień Władz Koła
4. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd
5. dbania o dobre imię oraz mienie Koła.

§ 19


Utrata członkostwa następuję w skutek:
1. pisemnego zgłoszenia własnej rezygnacji złożonego u Władz Koła
2. wykluczenia przez Zarząd z podaniem pisemnego uzasadnienia decyzji
3. nieopłacenia, pomimo wezwania, składki członkowskiej przez okres dłuższy niż dwa miesiące
4. członkostwo ustaje z chwilą utraty statusu studenta (zgodnie z art. 4).

§ 20


Lista członków Koła jest jawna.
Rozdział IV
Władze Koła.


§ 21


Władzą Koła jest Zarząd oraz opiekun.

§ 22


Zarząd Koła składa się z:
1. Przewodniczącego
2. Zastępcy Przewodniczącego
3. Skarbnika
4. Sekretarza

§ 23


Kompetencje Przewodniczącego:
1. odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd i za jego sprawne funkcjonowanie
2. reprezentuje Koło na zewnątrz
3. zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu Koła
4. dokonuje podziału zadań nie określonych przez Statut pomiędzy członków Zarządu
5. reprezentuje Koło w kontaktach z Uczelnią, jeśli Zarząd nie postanowi inaczej
6. reprezentuje Koło w Radzie Kół Naukowych, jeśli Zarząd nie postanowi inaczej.

§ 24


Kompetencje Zastępcy ustala Przewodniczący w ramach własnego zakresu obowiązków na pierwszym zebraniu Zarządu.

§ 25


Obowiązki Sekretarza:
1. sporządzanie sprawozdań z zebrań Koła i Zarządu
2. utrzymywanie porządku w aktualnej dokumentacji Koła oraz w archiwum
3. prowadzenie ewidencji członków Koła i wpisywanie nowych członków

§ 26


Obowiązki Skarbnika:
1. odpowiedzialność za finanse Koła i prowadzenie dokumentacji finansowej
2. zbieranie składki członkowskiej
3. rozliczanie kosztów działalności Koła
4. zapoznanie się z działalnością organizacji i stowarzyszeń wspierających finansowo działalność kół naukowych.

§ 27


Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych pochodzą z:
1. składek członkowskich
2. dotacji przyznawanych przez Radę Kół Naukowych i inne organizacje studenckie
3. darowizny.
4. dofinansowań ze strony uczelni bądź innych organizacji

§ 28


Czynności majątkowe wymagają do swej ważności podpisu Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego oraz Skarbnika Koła.
Rozdział V
Postanowienia końcowe


§ 29


Niniejszy Statut wchodzi z życie z chwilą uchwalenia.

§ 30


Zmianę Statutu uchwala się na zebraniu Zarządu większością głosów.

§ 31


Prawo rozwiązania Koła przysługuje Zarządowi.

§ 32


Po rozwiązaniu Koła niewykorzystane środki finansowe zostaną przekazane Radzie Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej w celu dofinansowania działalności innych Kół Naukowych.

Dodaj komentarz

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.